අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය

You are here

1
චන්න පලන්සූරිය මහතා
(සභාපති, විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂ)
 
2
ප්‍රශාන්ත ලාල් ද අල්විස් මහතා
(උප සභාපති, විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂ)
3
සමන් හේරත් මහතා
(කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ, විධායක අධ්‍යක්‍ෂ)
 
4
ආචාර්ය එච්.එස්.ද සොයිසා මහතා
(විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂ)
 
5
පී.එම්.ඒ සිරිමාන්න මහතා
(විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂ)
6
තාරක රංවල මහතා
(විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂ)
7
පී.එස් .කුමාරතුංග මහතා
(විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂ)
8
අරෝෂි නානායක්කාර මිය
(විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂ)
9
රුෂංක සිල්වා මහතා
(විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂ)