ආයතනික කළමනාකරණ කණ්ඩායම

You are here

1
සමන් හේරත්
(කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ)
2
රජීව් ද සිල්වා
(ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී)
3
හසුනි ගයෂා
(මුල්‍ය අංශ ප්‍රධානී)
4
රෝහණ දිසානායක
(තැන්පතු අංශ ප්‍රධානී)
5
තිලානි පුන්‍යවංශ
(අංශ ප්‍රධානී - ආයතනික අවධානම් හා අනුගතවීම්)
6
නිමල් ලක්ෂ්මන්
(අංශ ප්‍රධානී - අභ්‍යන්තර විගණන)
7
මතීෂ හේවාවිතාරණ
(ශාඛා ජාල ප්‍රධානී)

8
ප්‍රසාද් උඩුගම්පොල
(අංශ ප්‍රධානී - මානව සම්පත්)

9
සංජීව දොඩන්වත්ත
(අංශ ප්‍රධානී- ණය අයකරගැනීම්)
10
දුෂ්‍යන්ත ද සිල්වා
(අංශ ප්‍රධානී - ණය පරිපාලන)
11
අජන්ත කුමාර
(අංශ ප්‍රධානී- රන් ණය)
12
සමන් ද සිල්වා
(අංශ ප්‍රධානී - ණය)