இயக்குநர்கள் குழு

You are here

1
திரு. சன்ன பலன்சூரிய
(தலைவர்)
2
திரு. பிரசன்ன லால் டி அல்விஸ்
(துணைத்தலைவர்)
3
திரு. சமன் ஹேரத்
(நிர்வாக இயக்குனர்)
4
டாக்டர் எச்.எஸ். த சொய்சா
(சார்பற்ற இயக்குனர்)
5
திரு.எம்.ஏ. சிரிமான்ன
(நிறைவேற்றல்லா இயக்குனர்)
6
திரு.தாரக ரன்வல
(நிறைவேற்றல்லா இயக்குனர்)
7
திரு. பீ. எஸ். குமாரதுங்க
(நிறைவேற்றல்லா இயக்குனர்)
8
திருமதி. அரோஷி நாணயக்கார

(நிறைவேற்றல்லா இயக்குனர்)
9
திரு. ருஷாங்க சில்வா
இயக்குனர்
(அல்லாத நிறைவேற்று)