பெருநிறுவன நிர்வாக குழு

You are here

1
திரு. சமன் ஹேரத்
(நிர்வாக இயக்குனர்)
2
திரு. ரஜீவ் டி சில்வா
(முதன்மை இயக்குனர்)
3
திருமதி. ஹசுனி கயாஷா
(நிதி பிரிவு தலைவர்)
4
திரு. ரோஹன திஸாநாயக்க
(வைப்புப்பிரிவு தலைவர்)
5
திருமதி. திலானி புன்யவங்ஷ
(பிரிவு தலைவர் - ஆபத்து மற்றும் இணங்குதல்)
6
திரு. நிமல் லக்ஷ்மன்
(பிரிவு தலைவர் - உள் தணிக்கை)
7
திரு. மத்திஷ ஹேவவிதாரன
(கிளைகள் தலைவர்)
8
திரு. பிரசாத் உடுகம்பொல
(பிரிவு தலைவர் - மனித வளம் )
9
திரு. சஜீவ தொடன்வத்த
(பிரிவு தலைவர் - அறவீடு)
10
திரு. துஷ்யந்த டி சில்வா
(பிரிவு தலைவர் - கடன் நிர்வாகம்)
11
திரு. அஜந்த குமார
(பிரிவு தலைவர் - தங்க கடன்)
12
திரு. சமன் டி சில்வா
(பிரிவு தலைவர் - கடன்)